Transuniverse is specialist in groupage en logistiek. Onze missie is het aanbieden van transportoplossingen op maat van onze klanten.

Transuniverse bestaat uit volgende juridische entiteiten: Transuniverse Group, Transuniverse Forwarding, Intercargo Logistics en Transuniverse France SRL.

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen via privacy@transuniverse.be. In deze privacy policy delen wij u mee op welke manier we omgaan met uw persoonsgegevens, hoe we ze verzamelen, verwerken en voor welke doeleinden we ze gebruiken.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden die gelden en hierna zijn opgenomen. Transuniverse stelt alles in het werk om uw privacy, alsook uw persoonsgegevens te beschermen.

Welke gegevens verzamelt Transuniverse?

Transuniverse gebruikt uw gegevens conform de EU Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die Transuniverse over u verzamelt in kader van het aanbieden van onze diensten en de gegevens die door u vrijwillig worden doorgegeven.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens:

Transuniverse kan persoonsgegevens verzamelen via volgende bronnen

 • Online interacties via ons portaal
 • Offline interacties via de medewerkers van onze diensten

Gegevens die u ons verstrekt:

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt:

 • Inloggegevens zoals emailadres, wachtwoord, IP-adres.
 • Informatie zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, emailadres, website, btw-nummer, sector, landbestemmingen, laad- en losadressen, tracking historiek, transportdocumenten, bankgegevens en facturatiegegevens.

Gegevens verzameld uit andere bronnen

Wij kunnen informatie verzamelen uit andere legitieme bronnen zoals sociale netwerken van derden (bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Twitter) of gegevens verkregen van leveranciers of agenten.

Gegevens verzameld voor marketing

Nieuwsbrief

Wij sturen u op regelmatige tijdstippen onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden over ons bedrijf, evenementen, toekomstige producten en diensten en internationale samenwerkingen. Wij vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens gebruiken voor e-mailmarketing. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrieven of uw voorkeuren aanpassen. Indien u niet langer op de hoogte wenst te blijven van de nieuwtjes in de Transuniverse-wereld, zullen we u geen publicitaire boodschappen meer bezorgen. Technische en operationele informatie die niet commercieel is, maar wel nuttig voor u in kader van de dienstverlening en de continuïteit, blijven we u wel bezorgen, tenzij u ons meldt dat u die ook niet meer nodig heeft.

Sociale media

Wij kunnen informatie verzamelen uit andere legitieme bronnen zoals sociale netwerken van derden bijvoorbeeld LinkedIn, Facebook, Twitter.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens bewaard?

Transuniverse verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Transuniverse kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de doeleinden hierna opgesomd:

 • Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen vb. douanereglementeringen, fiscale reglementeringen, antwoorden op een verzoek van een gemachtigde instantie.
 • Om een overeenkomst met u correct uit te voeren vb. offertes, evaluatie van een geleverde dienst, beantwoorden van vragen, verstrekken van informatie.
 • Om elektronische communicatiegegevens te kunnen verwerken vb. bewijs van communicatie of zakelijke transacties.
 • Om uw bestellingen te kunnen verwerken.
 • Om uw account te kunnen onderhouden.
 • Om persoonsgegevens te kunnen personaliseren.
 • Om u actiever te kunnen betrekken bij onze diensten.
 • Om reclameberichten te kunnen sturen indien u zich hiervoor heeft opgegeven.
 • Verwerken van offertes.

Aan wie geeft Transuniverse persoonsgegevens door?

Voor het verwerken van de gegevens maken wij gebruik van:

 • Eigen servers en databases voor het opslaan van alle gegevens.
 • Hosting firma en designbureau voor het verzorgen van de internet omgeving.
 • Externe informatica bedrijven voor het verzorgen van de IT-infrastructuur.
 • Expeditie partners om onze diensten te kunnen uitvoeren.
 • Verbonden ondernemingen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de technische en organisatorische beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

 • Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.
 • Wij garanderen hierbij dat passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden voor uw persoonsgegevens die naar andere landen worden doorgestuurd die buiten de Europese Unie liggen. Dit kan via contractuele afspraken gebeuren of naar landen die passende adequate maatregelen genomen hebben.

Gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring vermeld staan.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de gebruiker aan Transuniverse worden verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 • Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

 • Transuniverse verzamelt uw gegevens in een beveiligde bedrijfsomgeving en zij streeft ernaar die gegevens op marktconforme wijze te beschermen tegen wijziging, verlies of onrechtmatig gebruik.
 • Gegevens zijn enkel toegankelijk via een voorafgaande authenticatie voor accounttoegang door middel van login en wachtwoord.
 • Onze systemen zijn enkel toegankelijk via een beveiligde verbinding.
 • Bepaalde informatie wordt beveiligd met een checksum.

Transuniverse zorgt voor een adequate beveiliging van de opgeslagen gegevens. Indien Transuniverse beroep doet op een externe partner op het vlak van informatietechnologie en de informatica infrastructuur, sluit ze met deze ondernemingen passende verwerkersovereenkomsten af waarbij de verwerker de nodige organisatorische en technische beveiligingsvoorwaarden van Transuniverse respecteert.

Transuniverse treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die u haar toevertrouwt. 

Solliciteren bij Transuniverse

Inzake sollicitatieprocedure worden de ontvangen CV’s behandeld en verwerkt door onze HR-dienst, die dit in alle discretie opvolgen. Persoonsgegevens in dit kader worden slechts bewaard voor een termijn van 12 maanden.

Dit betreft gegevens zoals adres, hobby’s, werkervaring, foto, opleiding, …

Feedback omtrent deze CV’s worden enkel intern gedeeld voor betrokken medewerkers (leidinggevenden in kader van gesprek) en aan derde partijen, in het geval van interim- of selectiekantoren.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze laten gelden?

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Transuniverse mogelijks over u in bezit heeft.
 • Recht op rechtzetting van uw persoonsgegevens (rectificatie, vervolledigen, update).
 • Recht op verzet of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens, right to be forgotten.

U kunt uw rechten uitoefenen door gebruik te maken van ons emailadres privacy@transuniverse.be.

Wijzigingen aan de privacy policy

Transuniverse kan te allen tijde eenzijdig en op elk moment de privacy policy wijzigen. De versie op de website www.transuniverse.be is de meest recente en geldige versie. Indien u gebruik maakt van de diensten van Transuniverse verklaart u zich steeds akkoord met onze privacy policy.

Het gebruik van ‘Cookies’

Lees deze privacy policy samen met onze Cookie policy.  Hierin wordt de informatie weergegeven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies.

Bewaartermijn persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of een andere periode waarbij rekening wordt gehouden met onze operationele vereisten, zoals een goed onderhoud van klantgegevens, het bevorderen van het relatiebeheer met klanten en het beantwoorden van rechtsvorderingen of regelgevingsverzoeken. De meeste informatie van onze klanten wordt bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie en na het einde van de contractuele relatie gedurende de periode die nodig is om de uitoefening van onze wettelijke rechten te garanderen of om ons te verweren tegen rechtsvorderingen.

Wanneer persoonsgegevens niet langer vereist zijn zal Transuniverse deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Inhoud van de website

Alle informatie op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Transuniverse levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren. Transuniverse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Transuniverse behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen en correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Links naar andere websites

Transuniverse is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop de site van Transuniverse. De gebruiker verklaart zich op de hoogte dat de privacy voorwaarden van andere websites kan verschillen dan deze van de site van Transuniverse.

Eigendom

Deze website is eigendom van Transuniverse, Industrieweg 118, 9032 Wondelgem, ondernemingsnummer 0449.443.659.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van Transuniverse, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Transuniverse of rechthoudende derden.

Geschillenregeling

Geschillen die uit of met betrekking tot dit privacy beleid zouden ontstaan worden definitief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. U kan in geval van betwistingen ook een schriftelijke klacht indienen. De gegevens hiervoor kunt u terugvinden op deze website.

Contact opnemen met Transuniverse?

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy of over de wijze waarop Transuniverse uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: privacy@transuniverse.be of per post: Transuniverse NV, Industrieweg 118, 9032 Wondelgem, België.