Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1. Met “Transuniverse” wordt bedoeld Transuniverse Group, Transuniverse Forwarding en Intercargo Logistics. Alle vervoersovereenkomsten afgesloten met Transuniverse worden beheerst door de bepalingen van het CMR-Verdrag (geratificeerd bij Wet van 04/09/1962), alsook door de “algemene voorwaarden der expediteurs van België (zoals gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1980 onder nummer 7836), alsook door de Algemene Logistieke Voorwaarden (zoals neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen op 27 november 2003) en door de hierna omschreven algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen.
1.2. Onder “opdrachtgever” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan, al diegenen die een transportopdracht verstrekken, of meer algemeen een rechtsverhouding aangaan met Transuniverse, met dien verstande dat de opdrachtgever zich door het geven van de opdracht of het aangaan van een rechtsverhouding, zich daartoe bevoegd verklaart en zich bijgevolg hoofdelijk en ondeelbaar verbindt tot de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 2 Kennis en aanvaarding

2.1. De opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze ook aanvaard te hebben.
2.2. Door afgifte van de te verzenden/vervoeren goederen, erkent de opdrachtgever de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden. Er kan van onderhavige voorwaarden slechts worden afgeweken door middel van een geschreven overeenkomst.
2.3. Transuniverse verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden voorkomend op geschriften van de opdrachtgever.

Artikel 3 Tarifering/prijszetting

3.1. Onze prijsoffertes zijn gebaseerd onder andere op de waarden van de lonen en de materialen die op dat moment gelden zodat -indien zij nadien wijzigingen ondergaan- wij onze prijzen steeds exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of op de opdracht, te allen tijde evenredig kunnen aanpassen. Douane-en accijnsrechten, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor weging, bemonstering, telling en herstelling, kraankosten, extrakosten voor behandeling van zware voorwerpen of voortvloeiend uit overligdagen, nachtwerk, werk op zon- en feestdagen, opslagkosten voor ladingen die een zending missen, bewakingskosten, dekkleden, staangelden, COMAREX (expeditie risico verzekering) en extra goederenverzekering worden steeds afzonderlijk in rekening gebracht.
3.2. Tarieven gelden voor normaal metend & ongevaarlijk stukgoed, degelijk verpakt, gelabeld en geladen, lengtes & bundels niet inbegrepen. De goederen moeten zonder enige moeite kunnen gelost en herladen worden in ons magazijn. Indien dit niet het geval is, moet de opdrachtgever ons hiervan op voorhand verwittigen.
3.3. Aan tijdleveringen, zowel op laad- als losplaats, zijn extra kosten verbonden.
3.4. LTL: 0,5u vrij laden & 0,5u vrij lossen // FTL: 2u vrij laden & 2u vrij lossen. Bij elk nieuw aangevangen half uur kan een extra kost van € 25 doorgerekend worden.
3.5. Tarieven zijn gebaseerd op actuele dieselprijzen. Een toeslag kan aangerekend worden bij een wijziging van de dieselprijzen. Wij hanteren geen negatieve dieseltoeslag.
3.6. Foutvrachten of annuleringen op minder dan 24 uur voor het voorziene moment van laden, worden aan 100% van de transportkost doorgerekend. Foutvrachten of annuleringen 24h vóór laaddag zullen 75% van de transportkost worden doorgerekend
3.7. Zendingen onder rembours gebeuren enkel op schriftelijke aanvraag (afhankelijk van waarde van de goederen).
3.8. Wij voorzien geen palettenruil, tenzij in overleg met de planning. Hiervoor kan een kost aangerekend worden van € 2 per pallet.
3.9. Tarieven zijn geldig tot eind van het lopende kalenderjaar, behoudens kostenwijzigingen bv. diesel, (eco)taxen, roadtax…. Indien er gedurende 3 maand geen gebruik gemaakt wordt van onze diensten, verliezen deze tarieven hun geldigheid.
3.10. Spotaanvragen hebben een beperkte geldigheid van 2 weken. Na deze tijd moet er een nieuwe aanvraag gebeuren, anders zal het standaardtarief in acht worden genomen voor deze zending.
3.11. Deze voorwaarden annuleren alle eventuele voorgaande voorwaarden met betrekking tot dezelfde trafieken.
3.12. Indien een EUR1 moet worden uitgesteld, moet u rekening houden met een bijkomende kost volgens de tarieven van onze douane cel.
3.13. Indien de factuur vergezeld moet zijn van de CMR, wordt een toeslag van € 25 aangerekend. Het niet vergezeld zijn van de CMR bij de factuur heeft geen enkele invloed op de overeenkomst over het betalen van de factuur zoals hierboven vermeld en kan dus niet automatisch leiden tot uitstel van betaling.
3.14. Indien Transuniverse een nieuwe factuur moet maken op vraag van de opdrachtgever, omdat gegevens verkeerd of onvolledig doorgegeven werden, wordt hiervoor een administratieve kost van € 40 aangerekend.
3.15. Wanneer het gewicht of de afmetingen van de te transporteren goederen afwijkt van de door de opdrachtgever doorgegeven informatie wordt er een administratieve metingskost van € 15 euro aangerekend alsook een toeslag, berekend op basis van het verschil tussen de doorgegeven en de gemeten waarden.
3.16. Transuniverse vervoert ADR zendingen onder de algemeen Europees geldende ADR wetgeving. De toeslagen hiervoor zijn te vinden op uw tarief. Transuniverse gaat ervan uit dat de aangeboden goederen volledig voldoen aan de ADR regelgeving m.b.t. verpakking, afvulling, stickering, keuring van de verpakking, samenverpakkingsverboden enz. Het is ten alle tijde aan de opdrachtgever om aan Transuniverse de volledige ADR informatie door te geven voor de uitvoering van het transport. Voor elk transport met ADR goederen moet verplicht de (M)SDS fiche worden bezorgd aan Transuniverse en worden bevestigd aan de goederen zelf. Opgelopen boetes m.b.t. inbreuken op het ADR worden pro rata de verantwoordelijkheden beschreven in de ADR regelgeving doorgerekend aan de opdrachtgevende partij. Voor elk transport met ADR goederen moet verplicht de (M)SDS fiche worden bezorgd aan Transuniverse en worden bevestigd aan de goederen zelf.
3.17. De kilometerheffing wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor zendingen, vervoerd in een transportketen die een traject over zee omvat én onderworpen aan de IMO/IMDG reglementering, moet bij de boeking een kopie worden gestuurd van de originele DGD/DGN, en dit uiterlijk 24h vóór verscheping. De originele DGD/DGN dient ten allen tijde de zending te vergezellen. Een aantal UN-nummers is uitgesloten van vervoer, of zal enkel kunnen verscheept worden met inachtneming van specifieke IMO regels die aanleiding kunnen geven tot langere looptijden en/of hogere transportkosten. De veiligheidsadviseur van Transuniverse zal waken over de correcte toepassing van alle regels terzake, en zal in voorkomend geval zendingen kunnen blokkeren die niet conform de regels voor transport worden aangeboden. Alle verantwoordelijkheid om de situatie te regulariseren, evenals voor alle mogelijke gevolgen qua klachten of claims, blijft evenwel rusten op de opdrachtgever.
Bij vervoer per container, deel uitmakend van een transportketen die een zeetraject omvat, moet die de kenmerking en grote etiketten dragen beantwoordend aan hoofdstuk 5.3 van de ADR of de IMDG Code. Cf. ADR 1.4.3.1.1. is de belader verantwoordelijk mbt de voorschriften inzake grote etiketten, en wordt deze aldus verondersteld de grote etiketten te verstrekken. Bij afwezigheid van grote etiketten zal Transuniverse deze voorzien tegen een kostprijs van 50,-€ per set.
De klant verbindt zich ertoe om ten allen tijde Transuniverse te voorzien van de meest recente MSDS, alsook updates, opgesteld in het Nederlands conform de EU regels, betreffende het door Transuniverse behandelde product, en kopie van treffend document op de te voervoeren zending te bevestigen. De klant/ opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
3.18. Elk collo van elke te versturen zending moet duidelijke en voor iedereen in het traject begrijpelijke labels hebben met details van afzender & ontvanger, de gebruikelijke aanduiding van de aard der goederen en de wijze en hoeveelheden van verpakking. Bij gebreke aan bovenstaande kan Transuniverse niet aansprakelijk worden gehouden in geval van klachten of claims.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1. De opdrachtgever is steeds gehouden tot betaling van de vrachtprijs, ook wanneer Transuniverse verzocht werd om de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde. De opdrachtgever zal in geen geval een schuldvergelijking/compensatie kunnen toepassen tussen enerzijds de vrachtprijs en anderzijds de bedragen die hij meent van Transuniverse te kunnen vorderen.
4.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar binnen de termijn aangeduid op de factuur. Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar 30 dagen einde maand. Na afloop wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn, zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling (toepassing van de wet van 02/08/2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand). De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot betaling. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsinterest verschuldigd zijn ten bedrage van 1 procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend, tot algehele betaling. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 15% op het openstaande bedrag, met een minimum van € 165,00 en een maximum van € 10.000,00, dit alles onverminderd de aanmanings, invorderings- en/of gerechtskosten. Transuniverse behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen.
4.3. Niet tijdige betaling van een factuur zal bovendien van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid tot gevolg hebben van alle nog niet vervallen facturen. Transuniverse behoudt zich in geval van wanbetaling door de opdrachtgever het recht voor alle verdere vervoersopdrachten op te schorten, dan wel te ontbinden, onverminderd haar recht om van de opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen. Buitenlandse vorderingen kunnen enkel worden betaald door middel van SWIFT overschrijving.
4.4. Indien Transuniverse over meerdere schuldvorderingen beschikt tegenover zijn opdrachtgever, zullen deze beschouwd worden als één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan Transuniverse al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen, zelfs indien de schuldvorderingen betrekking hebben op verschillende zendingen en/of op goederen die niet meer in het bezit van Transuniverse zijn.
4.5. De factuur wordt geacht door te opdrachtgever te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels per post aangetekende zending binnen de 8 dagen na factuurdatum. Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn. Het protesteren van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting te betalen op de vervaldag.
4.6. Indien er bij Transuniverse op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Transuniverse zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de opdrachtgever weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt Transuniverse zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten gunste van de opdrachtgever te ontbinden. In voorkomend geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25%, onverminderd het recht van Transuniverse om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 5 Transportopdrachten – uitvoering transport

5.1. Transuniverse behoudt zich het recht voor om transportopdrachten te weigeren.
5.2. Elke opdracht is een middelenverbintenis, nooit een resultaatsverbintenis.
5.3. Transportorders dienen schriftelijk bevestigd te worden voor 14h00 voor afhaling de volgende dag. Opdrachten dienen schriftelijk, dan wel via elektronische weg (fax, EDI, Internet of e-mail) te worden verstrekt. Transuniverse zal voor orders die haar niet op gestructureerde wijze aangeleverd worden een verwerkingskost kunnen doorbelasten van 20,-€/ order.
5.4. Transporten worden uitgevoerd met standaardhuiftrailers van ± 80 m³. Wij gaan ervan uit dat alle laad- en losadressen normaal bereikbaar zijn voor 13,60 m trekker – oplegger. Indien er een kleine wagen nodig is voor het laden of het leveren of een wagen met laadbrug, moet dit op voorhand doorgegeven worden en worden de extra kosten aangerekend.
5.5. Transportopdrachten moeten correcte en volledige zendingsgegevens bevatten. Transuniverse is geenszins verplicht de juistheid van de onderrichtingen, noch die van de erin vervatte gegevens die de opdrachtgever haar meedeelt betreffende onder meer gewicht en inhoud, te controleren. De onderrichtingen en gegevens worden dienvolgens steeds als correct en juist aanvaard, met als enig doel de nodige documenten op te maken en de prijs te berekenen. Een door Transuniverse afgeleverd ontvangstbewijs waarborgt nooit de aard, inhoud, waarde, gewicht en/of verpakking van de goederen. De verificatie der goederen geschiedt slechts ter voldoening van de douane en wordt niet grondiger gedaan dan vereist. Zij brengt geen enkele erkentenis noch verantwoordelijkheid vanwege Transuniverse met zich mee aangaande gewicht, waarde, aard of gesteldheid der goederen en verpakkingen of inhoud van de colli. Slechts in geval de opdrachtgever eist dat het aangegeven gewicht en/of de inhoud van de colli door Transuniverse gecontroleerd wordt, en voor zover de verpakking van de goederen dit mogelijk maakt, kan het aangegeven gewicht en/of de inhoud van de colli worden tegengeworpen aan Transuniverse en kan het tegen haar bewijs opleveren. Het resultaat van het onderzoek zal alsdan dienen vermeld te worden in de vrachtbrief en Transuniverse zal gerechtigd zijn de kosten van het onderzoek aan te rekenen aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever goederen ter vervoer aanbiedt, die in een container of afzetbak zijn geladen en/of gepalletiseerd en/of zodanig verpakt zijn, dat controle op stukstal en/of de inhoud niet mogelijk is, is Transuniverse niet gebonden aan het aantal en/of de inhoud zoals deze is opgegeven door opdrachtgever en/of vermeld is op de vrachtbrief. Indien bij belading door Transuniverse geen controle mogelijk is en/of door controle het vervoer aanmerkelijk zal worden vertraagd – te beoordelen door Transuniverse – is Transuniverse niet gebonden aan het stukstal en/of staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief.
5.6. In geval de waarde, gewicht, aantal laadmeters of andere afwijkt van het transportorder behoudt Transuniverse zich het recht voor bijkomende kosten aan te rekenen.
5.7. In geval minder dan 2 laadmeter moet worden geladen en/of gelost, is een totale wachttijd (duur tussen het tijdstip waarop de vrachtwagen door Transuniverse wordt aangeboden bij de opdrachtgever / het ophaaladres, respectievelijk de geadresseerde / het afleveradres, en het tijdstip waarop het laden dan wel lossen van de vrachtwagen beëindigd is, en alle documenten aan de chauffeur zijn overhandigd) van 15 minuten begrepen. Betreft het een opdracht van meer dan 2 laadmeter, dan is maximaal 1 uur inbegrepen. Bij overschrijding van deze wachttijd heeft Transuniverse het recht deze overschrijding aan te rekenen aan de opdrachtgever aan € 60 per uur, desgevallend per begonnen kwartier te berekenen. In geval de wachttijd tijdens het laden of lossen per vracht meer bedraagt dan twee uur, alsook in geval de wachttijd tijdens het koppelen meer bedraagt dan één uur, heeft Transuniverse eveneens het recht de overschrijding aan te rekenen aan de opdrachtgever aan € 100 per uur. De wachttijden zullen bewezen worden aan de hand van de door de opdrachtgever/bestemmeling ondertekende vrachtbrief. Voor containers zal vanaf de vijfde dag wachttijd aan de opdrachtgever door Transuniverse een fee worden aangerekend van € 100 per begonnen dag. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gebeurt de lading door de afzender/opdrachtgever, en de lossing door de geadresseerde. Hij die belast is met deze handelingen, is aansprakelijk voor zijn eigen daden en voor de personen die hem in de uitvoering ervan bijstaan of vervangen, en die dus voor zijn rekening handelen.
5.8. De inontvangstneming of de aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats wordt overeengekomen.
5.9. Eventuele uitvoerings-en leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Vertraging bij de uitvoering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst ten nadele van Transuniverse, noch tot betaling van schadevergoeding door Transuniverse. Inlichtingen die door Transuniverse verschaft worden aangaande reglementeringen van verzending, invoer, uitvoer, doorvoer, enz. worden slechts verstrekt ten titel van inlichting, zonder dat hierbij enige verbintenis of verantwoordelijkheid opgenomen wordt. Onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten, taksen, kosten en tarieven, die door derden aan Transuniverse verstrekt worden, geven evenmin aanleiding tot enige verantwoordelijkheid in hoofde van Transuniverse.
5.10. Indien de opdrachtgever aan Transuniverse opdraagt de goederen af te leveren tegen rembours en in het geval de bestemmeling betaalt via cheque, zal Transuniverse geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor schade ten gevolge van een gebeurlijk ontbreken van dekking. De inning van de remboursgelden zal alsdan voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn. Transuniverse kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de slechte afloop van de ons toevertrouwde incasseringsopdrachten, die in elk geval steeds een voorafgaandelijke, uitdrukkelijk geschreven opdracht veronderstellen, door ons aanvaard.
5.11. Richtlijnen voor de te transporteren goederen: alle verpakkingen moeten geschikt zijn voor het betreffende transport en in goede staat verkeren. Indien de verpakking gebrekkig is kan Transuniverse niet verantwoordelijk worden gehouden voor schades of claims, de opdrachtgever is verantwoordelijk. Transuniverse houdt zich ook het recht voor dergelijke goederen te weigeren. Alle goederen moeten correct en duidelijk gelabeld/geëtiketteerd zijn. Op het etiket/label moeten minimum de volgende zaken staan: de naam en het adres van de afzender, de plaats en de datum van inontvangstneming der goederen en de plaats bestemd voor de aflevering der goederen, de naam en het adres van de geadresseerde, de gebruikelijke aanduiding van de aard der goederen en de wijze van verpakking en, voor gevaarlijke goederen, hun algemeen erkende benaming, het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers en het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de goederen. Bij gebreke aan bovenstaande kan Transuniverse niet aansprakelijk worden gehouden in geval van klachten of claims, de opdrachtgever is verantwoordelijk.

Artikel 6 Verzekeringen

6.1. Indien er ons geen opdracht tot verzekeren gegeven werd, zijn wij gerechtigd te veronderstellen dat alle risico’s die aan de verzekering, het vervoer en de opslag van goederen verbonden zijn, door de hierbij betrokken partijen zelf verzekerd werden. Wanneer de verzekeringsopdracht niet aan ons toevertrouwd wordt, en de opdrachtgever niet zorgt voor een verzekeringsopdracht waarin opgenomen is dat de verzekeraars geen recht op verhaal hebben ten opzichte van ons, dan dient de opdrachtgever ons integraal te vrijwaren, zowel in hoofdsom, als in intresten en kosten mochten wij toch worden aangesproken. De opdrachtgever dient erover te waken dat in de verzekeringsvoorwaarden bedongen wordt dat geen enkel recht tot verhaal door de verzekeraars tegenover ons zal uitgeoefend worden.
6.2. Indien gewenst wordt een allrisk verzekering afgesloten op schriftelijk verzoek. De kosten van deze verzekering zullen, vermeerderd met de administratieve kost, integraal doorgerekend worden aan de opdrachtgever.

Artikel 7 Verwerking van persoonsgegevens

7.1. Transuniverse en de opdrachtgever verbinden zich er elk toe om de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van EU Richtlijn 96/46, en, vanaf 25 mei 2018, de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) 2016/679 (net als elke andere toepasselijke nationale wetgeving die de AVG aanvult of implementeert), en om ervoor te zorgen dat ook hun personeel, agenten, vertegenwoordigers en onderaannemers deze wetgeving respecteren.
7.2. In haar hoedanigheid van “verwerkingsverantwoordelijke” onder deze wetgeving, mag Transuniverse de persoonsgegevens (naam, persoonlijke kenmerken, contactgegevens en financiële informatie) van de agenten, vertegenwoordigers, werknemers en onderaannemers van de opdrachtgever verwerken, voor doeleinden van klantenbeheer, opmaak offertes en uitvoering van het contract, boekhouding/betalingsbeheer, naleving van wetgeving (met name de CRM wetgeving), en direct marketing. Bepaalde persoonsgegevens kunnen ook verzameld worden door consultatie van publieke databanken. Voor elektronische direct marketing communicaties zal steeds eerst de “opt-in” toestemming gevraagd worden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen door Transuniverse doorgegeven worden aan haar eigen onderaannemers/verwerkers, verbonden entiteiten of aan overheidsinstanties, voor de doeleinden hierboven opgesomd. Indien persoonsgegevens zouden doorgestuurd worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal Transuniverse ervoor zorgen dat alle wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn. Transuniverse zal aan alle betrokkenen een recht op toegang geven tot de persoonsgegevens die op hun betrekking hebben en, indien van toepassing, een recht op verbetering of verwijdering van foutieve gegevens, of nog een recht op beperking van de verwerking of op gegevensoverdraagbaarheid, doch enkel voor zover de wettelijke voorwaarden hiervoor voldaan zijn, en voor zover een identiteitsbewijs werd verstrekt. Elk individu heeft ook het recht, gratis en op eenvoudig verzoek, om zich te verzetten tegen het verdere gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. Vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan privacy@transuniverse.be . Meer informatie over hoe Transuniverse omgaat met persoonsgegevens is te vinden in de privacynotice op de website van Transuniverse (https://www.transuniverse.be/privacy-policy/). De opdrachtgever zal de informatie die in dit artikel 7.3 en op deze web pagina is opgenomen ter beschikking stellen van de werknemers, agenten, vertegenwoordigers of onderaannemers waarvan zij persoonsgegevens aan Transuniverse verstrekt.
7.3. Voor zover ook de opdrachtgever bepaalde persoonsgegevens van zijn contactpersonen bij Transuniverse verzamelt en bijhoudt, zal hij ook zijn eigen privacybeleid beschikbaar stellen aan Transuniverse, op elk moment en na elk specifiek verzoek hiertoe. Ook zal de opdrachtgever in zulk geval passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen om verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang tot of onwettige verwerkingen van persoonsgegevens te voorkomen. Indien dit toch zou gebeuren (een “Data Incident”), dan zal de opdrachtgever Transuniverse hiervan inlichten, voor zover Transuniverse (of haar agenten, vertegenwoordigers werknemers of onderaannemers) gevolgen zouden kunnen ondervinden van het Data Incident.
7.4. Ook wat de verwerking van persoonsgegevens van afzenders of bestemmelingen van de te verzenden/vervoeren goederen betreft, voor zover deze al niet onder Artikel 7.2 zouden vallen, zullen de bepalingen van Artikel 7.2 van toepassing zijn. Transuniverse verwerkt deze informatie (en de eventuele persoonsgegevens hieraan verbonden) immers voor haar eigen doeleinden en volgens wettelijke verplichtingen en met de middelen die zij kiest. Wat de persoonsgegevens betreft die eventueel zouden zijn opgenomen in de te verzenden/vervoeren goederen, is Transuniverse noch verwerkingsverantwoordelijke, noch verwerker. Transuniverse is immers enkel in bezit van de fysieke voorwerpen die eventueel persoonsgegevens bevatten zonder dat zij hiertoe enige toegang heeft.
7.5. Transuniverse zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Transuniverse in dit verband volledig vrijwaren en schadeloos stellen (ook voor administratieve boetes, claims van betrokkenen, gevolgschade, winstderving, reputatieschade, advocatenkosten, enz.).

Artikel 8 Douane

8.1. Transuniverse staat niet in voor de afhandeling van douaneformaliteiten, T-documenten e.d., tenzij anders werd overeengekomen. Indien Transuniverse zich toch mocht engageren voor bepaalde formaliteiten of documenten, dan zal zij in geval van schade slechts aansprakelijk zijn voor opzet. Voor de vervulling van de douaneformaliteiten zal Transuniverse uitsluitend handelen als lasthebber van de opdrachtgever. Wachttijden bij de douane ten gevolge van onder meer onvoorziene stakingsacties of te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de vrachtbrief of bescheiden allerhande als TIR carnets, T-documenten, sanitaire attesten e.d. geven Transuniverse recht op een prijstoeslag.
8.2. De opdrachtgever erkent dat hij kennis heeft van de vigerende wetgeving en jurisprudentie inzake douane en BTW, dat zijn instructies hiermee in overeenstemming zijn en dat hij alle gegevens heeft overhandigd die noodzakelijk zijn om de juiste douane – en BTW waarde aan te geven, zoals voorgeschreven door voornoemde wetgeving en jurisprudentie. In het geval dat goederen worden aangegeven als zijnde van preferentiële oorsprong garandeert de cliënt dat hij alle stappen heeft ondernomen in de zin van het Europees douanerecht teneinde te verzekeren dat alle voorwaarden om het preferentieel regime te genieten werd gerespecteerd. Tevens verbindt hij er zich toe dat hij alle, hem door Transuniverse ter beschikking gestelde documenten, bij ontvangst en niet later dan 48 uur daarna, zal onderzoeken en controleren of deze in overeenstemming zijn met de instructies die aan Transuniverse werden gegeven.
8.3. De opdrachtgever geeft Transuniverse telkens tijdig en schriftelijk instructies en stelt Transuniverse in het bezit van alle stukken en documenten (zoals facturen, paklijsten, certificaten van oorsprong, certificaten inzake goederenverkeer, vergunningen, aanvragen tot het bekomen van restituties,…) en van alle gegevens (zoals aan te geven goederencodes, oorsprong van de goederen, EORI-nummers,….) die nodig zijn om de haar toevertrouwde opdracht te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.
8.4. De opdrachtgever is in alle gevallen en in alle omstandigheden aansprakelijk voor alle mogelijke sommen en bedragen (zoals invoerrechten, BTW en accijnzen, milieutaks, verpakkingsheffing, energiebijdrage, retributies, geldboeten, interesten en kosten,…) die door om het even wie zouden worden ingevorderd ten laste van Transuniverse en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aan Transuniverse toevertrouwde opdracht. De opdrachtgever zal Transuniverse op het eerste verzoek integraal vrijwaren voor de voormelde sommen en bedragen, hetzij door middel van een zekerheidstelling, hetzij door middel van een betaling, zelfs indien de desbetreffende invordering het voorwerp van een betwisting zou uitmaken of de betwisting ervan alsnog zou worden overwogen.
8.5. De aansprakelijkheid van Transuniverse is beperkt tot gevallen van opzet. Transuniverse is niet aansprakelijk voor de uitvoering van enige door haar, voor rekening van haar cliënt, met derden of uitvoeringsagenten gesloten overeenkomst m.b.t. opslag, vervoer, dedouanering of goederenbehandeling.
8.6. Kosten die voortvloeien uit overheidscontroles (douane, Brexit e.a.) worden volgens uitgave in rekening gebracht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/ of tijdens de belading en lossing. Transuniverse zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor schade aan de goederen veroorzaakt door of tijdens het laden of lossen. De afzender is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of verband houdend met de aard en/of verpakking van de aan Transuniverse toevertrouwde producten. De goederen dienen door de opdrachtgever hoe dan ook op een adequate en deugdelijke manier verpakt te zijn, zodat zij op een vlotte en veilige wijze kunnen geladen, vervoerd en gelost worden. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving en in functie van het traject worden gegeven.
9.2. Indien Transuniverse voor rekening van de opdrachtgever overgaat tot behandeling van de aan haar toevertrouwde goederen, andere dan het laden of lossen (ontvangen, afleveren, sorteren, meten, wegen, tellen, bemonsteren, verpakken, bewaken, opslag of bewaring), dan is zij slechts gehouden tot een middelenverbintenis en kan zij slechts aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een lastens haar bewezen fout. Transuniverse is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen, onderaannemers enz. Voor handelen en nalaten van deze partijen, verricht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij door Transuniverse worden gebruikt, staat Transuniverse op dezelfde wijze in als voor zijn eigen ondergeschikten. Slechts in de mate dat de opdrachtgever ons daartoe uitdrukkelijk gelast, zullen wij overgaan tot nazicht, verzorging en / of bewaking van de goederen in kwestie. In dat geval zal er altijd een afzonderlijke rekening moeten worden betaald. Wij zijn nooit aansprakelijk voor tekort, verlies en/of averij van de goederen die zonder overlading of overslag worden verzonden, zelfs indien wij tolformaliteiten of verificaties hebben uitgevoerd.
9.3. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt te zijn omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingszekering mogelijk te maken zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender van het vervoer vallen.
9.4. De opdrachtgever staat in voor de naleving van alle wettelijke voorschriften m.b.t. de te vervoeren goederen. Hij zal Transuniverse vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in het geval wettelijke voorschriften niet zouden zijn nageleefd, inbegrepen de boetes, navorderingen, bijbetalingen en borgstellingen gesteund op de economische en douanereglementering. Het is de opdrachtgever verboden de voertuigen van Transuniverse zwaarder te beladen dan het wettelijk toegestane maximum laadgewicht. De opdrachtgever zal Transuniverse vrijwaren voor alle nadelige gevolgen van en/of schade door overbelading. Indien Transuniverse ten gevolge van oorlog, oproer, staking, lock-out, en alle andere gevallen van overmacht niet in de mogelijkheid is haar opdracht naar behoren uit te voeren, behoudt zij haar het recht voor onmiddellijk een einde aan te maken aan de opdracht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
9.5. Alle transporten geschieden onder de CMR-verzekering. Transuniverse exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze die onder de CMR voorwaarden vallen. Transuniverse is niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of bedrijfseconomisch verlies van de opdrachtgever of geadresseerde. De opdrachtgever dient Transuniverse ook te vrijwaren tegen aanspraken door derden, op welke grond dan ook, op de vervoerde goederen.
9.6. Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van artikel 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

Artikel 10 Retentierecht

10.1. Alle door Transuniverse in rekening gebrachte bedragen en al haar schuldvorderingen zijn overeenkomstig onderhavige voorwaarden en conform de wet bevoorrecht op grond van art.14 van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, art.20,7° Hypotheekwet en art.136 van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen ten beloop van alle goederen, documenten of gelden die hij in zijn bezit heeft en zal hebben, ongeacht of de schuldvordering deels of geheel betrekking heeft op de receptie of verzending van andere goederen dan deze die hij in zijn bezit heeft.
10.2. Transuniverse heeft het recht de goederen die door de bestemmeling mochten geweigerd worden of die om welke reden ook niet kunnen afgeleverd worden, te doen terugkomen en op te slaan in een magazijn voor rekening en op risico van de opdrachtgever. Dergelijke opslag kan plaatshebben hetzij krachtens uitdrukkelijke instructies van de opdrachtgever, hetzij in afwachting van onderrichtingen, hetzij ten gevolge van een onderbreking van het vervoer, zonder dat Transuniverse ertoe gehouden kan zijn opslag-of bewakingsmaatregelen voor de goederen te treffen. In gelijk welke veronderstelling is het risico van bewaring/bewaking van de goederen, en de verantwoordelijkheid over de goederen steeds voor rekening van de opdrachtgever en/of de eigenaar van die goederen die bovendien aansprakelijk blijft voor schade die deze eventueel aan andere in hetzelfde lokaal ondergebrachte goederen kunnen veroorzaken. De magazijnrechten worden berekend per kalendermaand en elke begonnen maand is volledig verschuldigd.
10.3. Transuniverse beschikt over een automatisch retentierecht op de door aan haar overhandigde goederen tot zolang alle verschuldigdheden niet werden voldaan. Dit recht strekt zich uit tot alle zaken die Transuniverse onder zich houdt in de uitvoering van haar door de schuldenaar toevertrouwde opdrachten, zonder dat er samenhang dient te bestaan tussen de ingehouden zaak en de onbetaalde schuld. Tevens is Transuniverse van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging gerechtigd de goederen te gelde te maken ter compensatie van niet betaalde vorderingen op de opdrachtgever.

Artikel 11 Klachten

11.1. Klachten m.b.t. het vervoer dienen steeds schriftelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na aflevering overgemaakt te worden, en in ieder geval vóór gebruik, verwerking en/of voortverkoop van de goederen. De factuur wordt geacht door te opdrachtgever te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels per post aangetekende zending binnen de 8 dagen na factuurdatum. Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn. Het formuleren van een klacht geeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichting op te schorten. De vermelding van de factuur in ons uitgaand facturenboek vormt steeds een onweerlegbaar bewijs van zowel de verzending ervan op de gestelde datum, als de ontvangst ervan. Transuniverse is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van de aan haar toevertrouwde zaken hoe ook genaamd of ontstaan, en derhalve niet voor immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade door vertraging. De opdrachtgever heeft de plicht om het even welk document bij ontvangst grondig na te zien en ons binnen de vierentwintig (24) uur afwijkingen en / of fouten omstandig gemotiveerd te signaleren, teneinde ons toe te laten de nodige verbeteringen uit te voeren. Na verloop van de voormelde termijn, kunnen wij niet langer aansprakelijk worden gesteld, voor wat dan ook.
11.2. Klachten en opmerkingen moeten worden gericht aan het volgende adres: Dienst Facturatie, Industrieweg 118 B1, B – 9032 Wondelgem (Gent) en invoice@transuniverse.be of dienst Quality quality@transuniverse.be.
11.3. Klachten naar aanleiding van zichtbare schade aan goederen dienen onmiddellijk geformuleerd te worden op de CMR.
11.4. Claims die het gevolg zijn van schade tijdens het transport worden ten laste gelegd van de onderaannemers door Transuniverse ingeschakeld. Transuniverse begeleidt de opdrachtgever bij dit proces. Voor het opstarten van een claim zijn standaard documenten zoals POD’s, foto’s, aankoopfacturen e.a. noodzakelijk. Transuniverse kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.

Artikel 12 Beëindiging – gevolgen van de beëindiging – opschorting – overmacht

12.1. In geval een gerechtelijk akkoord wordt aangevraagd door of toegekend aan de opdrachtgever, alsook in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, heeft Transuniverse het recht alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang en zonder motivering te verbreken, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
12.2. Transuniverse is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever wanneer de overeenkomst werd ontbonden wegens een wanprestatie lastens de opdrachtgever.
12.3. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen niet nakomt en in het bijzonder niet-betaling van een factuur op de vervaldag, om welke reden dan ook, heeft Transuniverse het recht elke verdere verzending te schorsen, onmiddellijk de betaling van alle uitgevoerde werken op te eisen en het contract te verbreken zonder enige ingebrekestelling.
12.4. Indien Transuniverse wegens overmacht of hardship in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van de overmacht, dan wel definitief, op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In geval van overmacht of hardship is Transuniverse eveneens gerechtigd de transportkosten eenzijdig te wijzigen. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: weersomstandigheden, uitzonderlijke file, oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij Transuniverse, hetzij bij een van haar leveranciers, medewerkers, onderaannemers, enz.
12.5. In geval van wanprestatie van de opdrachtgever naar aanleiding waarvan de overeenkomst wordt ontbonden of in geval van laattijdige annulering van de bestelling door de opdrachtgever, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Transuniverse dewelke op forfaitaire wijze wordt begroot op 25% van de totale prijs van de opdracht. Zulks onverminderd het recht van Transuniverse om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 13 Bevoegdheid

Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde vredegerechten, rechtbanken of Hoven alwaar de maatschappelijke zetel van Transuniverse is gelegen. Zulks onverminderd het recht van Transuniverse om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Artikel 14 Toepasselijk recht

De overeenkomsten afgesloten met Transuniverse vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Artikel 15 Ecologische voetafdruk – digitalisering

Om zowel de ecologische voetafdruk te verminderen, als de weg naar verdere digitalisering te ondersteunen, worden – met uitzondering van wettelijke douane- en gevarengoeddocumenten – papieren bijlagen (paklijsten, leveringsnota’s, bonnen e.d.) niet meer aanvaard door de chauffeur tijdens het laden.
Alle transporten worden uitgevoerd met enkel een CMR -vrachtbrief als papieren document.
Indien de verzender toch andere papieren documenten fysiek wenst mee te sturen, dienen deze aan de goederen gehecht te worden. Indien niet aan goederen gehecht, zal Transuniverse hiervoor administratiekosten in rekening brengen, t.b.v. 25€, zonder verantwoordelijk te zijn voor de goede aankomst.

Artikel 16 Ongeldigheid – nietigheid – tegenstrijdige bepalingen

16.1. Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig. Indien Transuniverse in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat daarmee afstand is gedaan van het recht om zich in een ander geval op onderhavige voorwaarden te beroepen.
16.2. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
16.3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.

Artikel 17 Wijziging van de algemene voorwaarden

17.1. Deze voorwaarden annuleren alle eventuele voorgaande voorwaarden met betrekking tot dezelfde trafieken.
17.2 Transuniverse kan de algemene voorwaarden op elk moment wijzigen.
17.3 De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing met onmiddellijke ingang.